صاحب وسیلهی نقلیه موظف می باشد جهت شمارهگذاری و دریافت کارت مشخصات وسیلهی نقلیه خویش به شهربانی محل مراجعه و فرمهای مربوطه را تهیه و امضا نماید و به ضمیمهی مدارکی که از طرف شهربانی اعلام خواهد شد تسلیم کند. فردی که وسیلهی نقلیه در اختیار و تصرف او است (اعم از همین که مالک باشد یا نباشد) موظف هست در صورتی که وسیلهی نقلیه مورد تصرف غیرمجاز واقع شود و همینطور پس از از بین بردن تصرف غیرمجاز حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مراتب را به مقامات انتظامی محل اعلام دارد. رانندگی دارای وسایل نقلیهای که شمارهگذاری نشده یا شماره آنان غیر مجاز می باشد و همچنین گذاردن این قبیل وسایل نقلیه برای رانندگی در اختیار اشخاص دیگر ممنوع می باشد مگر آن که قبلاً اجازهی حرکت از شهربانی اخذ کرده و در دست داشته باشد. ۴۹- حیطه ممنوعه: حیطه و محلی که عبور و مرور وسایل نقلیه در آن‌ها به وسیله علایم خاص ممنوع شده باشد. هدف از فازبندی چراغ راهنمایی ارتقا ایمنی تردد از روش تجزیه حرکات وسایل نقلیه از یکدیگر و از عابران پیاده رو می باشد به دسته ای که این دستور سبب ساز به دست‌کم اثرات منفی در ظرفیت و تاخیر تقاطع ها می شود. عفو و بخشش الله نوروزی نماینده علی آباد کتول در مخالفت اصلی کلیات این لایحه گفت: اصلی اجرای دولت الکترونیک می توان از بسیاری از تخلفات رانندگی خودداری کرد. الف ـ در‌حالتی که وسیله نقلیه حساس عیب و نقص فنی مؤثر باشد و احتمال تولید خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه ذکر شده به تعمیرگاه اعزام می شود. مأموران انتظامی از حرکت وسایل نقلیه ذکر شده پرهیز خواهند کرد. وی به بحث توسعه و گسترش حمل ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: باید برای از بین بردن آلودگی هوا و ازدحام حمل ونقل توسعه و گسترش پیدا کند ولی دولت نیز در همین راستا وظایفی دارد اما در میزان دارایی 1401 همین سهم خیلی ناچیز است. شهربانی پس از اخذ التماس شمارهگذاری و مدارک حتمی حساس رعایت مقررات ذکر شده در ماده ۵ به جهت شمارهگذاری وسیلهی نقلیه مبادرت مینماید. ۵۴- وسیلهی نقلیه امدادی: وسیلهی نقلیه منحصر به فرد سرویس ها پلیسی، بهداشتی آتشنشانی و امثال آن‌ها که وسیله شهربانی گزینش و یا علایم منحصر مشخص میشود. از آنجایی که چراغ های ساده کاربردیتر از چراغهای چشمک زن هستند، جمع کثیری از رانندگان از مضمون‌ و معنی آن‌ها اطلاعی ندارند. ۵۰- مواد خطرناک: هر نوع مواد منفجره یا این که محترقه یا مایعات آتشزا و گازهای فشرده و امثال آنها. ۵۹- یدک: وسیلهی نقلیه چرخدار دارای موتور یا بیموتور که توسط وسیلهی نقلیهی موتوری دیگری کشیده شود. ۵۶- وسیلهی نقلیه غیرموتوری: وسیلهی نقلیهای که نیروی محرک آن از موتور نباشد. در اینجا عمده به بررسی وب وبسایت نمونه سوالات آئین نامه جدید.

ایندکسر