سیستم کاتالیزور برای دهیدروژن زدایی اسید فرمیک در محل به عنوان نمونه تشکیل می فرمیک اسید نام دیگر شود. اسید فرمیک یک مایع بوی ترش و تند می باشد که بعید است به رخ خوراکی به طور تصادفی مصرف شود و حتی در غلظت های قلیل ، تماس مستقیم کلیدی پوست احساس سوزش ساخت می کند. علاوه بر این ، اسید فرمیک اهمیت آستانه بوی پایینی می باشد که اعتنا عضو پیل سوختی را به هرگونه نشتی جلب می کند. اسید فرمیک (Formic acid) خالص مایعی هست بی رنگ ، بخوردار و اهمیت بوی تند. اسید فرمیک (formic acid) را به نامهای دیگری چون متانوئیک اسید، هیدروژن کربوکسیلیک اسید، فرمیلیک اسید و جوهر مورچه هم میشناسند. همین ماده که به اسم جوهر مورچه هم شناخته می شود اولی بار مهم محاسبه بخارات حاصل از تجمع دسته خاصی از مورچه کشف شد البته در حشرات دیگر هم وجود دارد. اسید فرمیک در درحال حاضر حاضر برای جلوگیری از یخ زدگی جاده ها در زمستان در بعضا کشورها به شکل نمک های متعدد جایگزین نمک های سنتی شده هست چون دارای محفظه زیست سازگارتر بوده و خیلی موثرتر فعالیت می کند. اسید فرمیک در اکنون حاضر برای جلوگیری از یخ زدگی جاده ها در زمستان در برخی کشورها به رخ نمک های متعدد جایگزین نمک های سنتی شده می باشد زیرا با محیط زیست سازگارتر بوده و خیلی موثرتر عمل می کند. این اسید مهم خاصیت ضد باکتریایی و کشندگی خود می تواند از کندو در برابر شکافت کنه هایی زیرا واروا مراقبت نماید. همین ماده حتی می تواند سبب شوک و مرگ هم گردد . اگر‌چه این اسید در غلظت های غیر طبیعی بسیار خطر آفرین می باشد اما در واقع یک ماده افزودنی مضاعف موءثر و کاربردی در صنعت های غذایی ، شیمیایی و صنعت است. محلول های حاوی الکل به علت اسیدی بودن، موجب تولید اسید فرمیک را از کجا تهیه کنیم استر می شوند. اسید فرمیک علت مهم مسمومیت کلیدی متانول می باشد زیرا تجمع متانول تا حدی اکسیده (یعنی اسید فرمیک) در تن سبب ساز به اسیدوز می شود.

ایندکسر