الف-انجام آزمایشات بر بر روی نمونه مشابه اصلی: که معمولاً در کدها دوچندان سفارش نگردیده می باشد مگر در موردها مضاعف حاد که به دست آوردن میزان مرغوب بودن بالای جوش تحت حالت خاص ایجاد خلل بوده و بایستی از آن اطمینان حاصل نمود. 15-بالا پایین: منظور از بالا ذیل بودن دو قطعه نسبت به نیز دیگر می باشد که به طور معمول بر اثر عدم اعتنا در مونتاژ یا این که گهگاه به علت تنش های زیاد جوش به وجود می آید. علاوه بر مطالبی که در نصیب های قبل ذکر گردید، به علت گستردگی کاربرد ورق استیل آستنیتی در انواع محفظه های خورنده، دماهای بالا و پایین و غیره رعایت نکته ها یگانه در جوشکاری آن‌ها از حیاتی ویژه ای برخوردار می باشد. اصلی اعتنا به نکته ها فوق به جهت تعیین حدود کیفیت جوش ورق استیل بر حسب نیاز بایستی به کدهای ساخت دارای ربط حیاتی همان سازه یا این که تجهیز مراجعه نمود. در ادامه به چند از این نکات اشاره می گردد. در همین نوع ورق استیل منطقه HAZ معمولا مستعد به رویش دانه می باشد که منجر کاهش چقرمگی الکترود استیل ایساب آنان می گردد. الف-در شیوه های جوشکاری ورق استیل اهمیت گاز نگهدارنده در صورتی که دبی گاز حفظ کننده ناچیز بوده و یا گاز ناخالص باشد، موادسازنده آلیاژی فلز جوش و مجاوران اکسید گردیده و جوش شرایط متخلخل و اسفنجی پیدا می نماید. جوشكاری به سبك نقطهای یکی از از دسترسترین و ارزانترین روشهای جوشکاری محسوب میشود که به راحتی اصلی كمك الكتریسیته در نقطه پایین ذوب فلز انجام شده و مانع از کجشدگی فلز میشود. حیاتی دقت به اثرات مثبت و منفی فریت آزاد که در بالا ذکر گردید، بایستی عدد فریت مناسبی را جهت حصول مقدار بهینهای از مقاومت به سوراخ و خاصیت خوردگی یا حرارتی معین نمود. فیلر های مناسب جهت جوشکاری گونه های ورق استیل آستنیتی دارای طریق های قوسی در جدول ذیل آورده شده است. در جوش های گوشه ای بستگی به پهنای گرده جوش دارد. منش های کمتر یا این که حذف: اعمال شدت جریان کمتر، ساخت پلاریته صحیح سفارش شده به جهت الکترود، رطوبت گیری الکترودها، ایجاد قوس کوتاه تر، اصلاح زاویه الکترود. جوشکاری استیل اصلی الکترود متصلكردن ورقهای استیل، پروفیل، نبشی، لوله، فلنج، شیرآلات، میلگرد و بقیه قطعات حساس استعمال از جوش یا فیلر(پركننده) می باشد كه به جهت این خواسته از الكترود و یك هادی یا این که رسانا كه عموماً گاز اكسیژن یا دی اكسیدكربن است، به کار گیری میشود. بدین مراد به تیتر مثال در طرز GTAW گاز آرگون اهمیت 2 الی 5 % نیتروژن به عمل برده می شود. همینطور تجمع کربن در طی عملیات حرارتی آن‌گاه از جوشکاری ورق استیل نیز ممکن می باشد رخ دهد.

ایندکسر