در رخ ذیل درصد تولید پلیآمید ۶۶ به جهت مصرف الیاف و فرآیندهای شکلدهی تزریقی و اکستروژن معلوم شده است. کلیدی یاری مواد افزودنی و حساس هدف بهبود خاصیت و ارتقا کارایی نایلون ۶۶ گونههای متمایز از همین پلاستیک به بازار مصرف عرضه شده می باشد مثل دسته مقاوم شده در برابر آتش که در اثر این بهبود طبق اهمیت راهبرد UL 94 در منزلت V-0 قرار میگیرد. مدل از نایلون ۶۶ وجود دارد که در اثر آمیخته شدن دارای فلوئوروپلاستیکها حالت روانشدگی و کاهش اصطکاک برای آن پدید میآید. جور هایی از هموپلیمر نایلون ۶۶ وجود دارا‌هستند که اساسی داشتن گرانروی پایین و سرعت جریان مذاب بالا، به جهت روند تزریقی ساخته شدهاند. از الزامات گوشه و کنار کار ساخت شرایطی ایمن برای کارگران است. جور چکشهای نجاری را از کالا نایلون ۶۶ تقویت شده اساسی الیاف شیشه میسازند که جایگزین مهربانی به جهت چوب است. چرخدنده سرعت سنج km شمارها، و خصوصاً چرخک (زنجیر) تامینگ برخی از خودروها، ثابت شده می باشد که چنانچه از کالا نایلون ۶۶ انتخاب شوند سالها توانایی فعالیت نمودن دارند. ارتقا تیم عاملی متیلن CH2 در بخش اسیدی تشکیلدهنده زنجیر نایلونها، سبب میگردد این پلاستیک از گستره ذوب پایینتر و قابلیت جذب رطوبت کمتری برخوردار شود، در عین حالا از سفتی آن کاسته و خاصیت مکانیکی آن نیز تضعیف میگردد. نایلون ۶ و ۶۶ اساسی پشم و پنبه سازگاری دراند به طوری که در صورتی که با الیاف طبیعی به نسبت ۳۰% بیش تر سوند مقاومت آن ها را در برابر فرسودگی و تاه خوردن میکنند، ضمن آن که خاصیت اتوپذیری آن‌ها را نیز بهبود میبخشند. گرانولها و پودر نایلون ۶۶ قبل از روند شکلدهی بایستی رطوبتگیری شوند در غیر این صورت قطعات ساخته شده از حیث خاصیت مکانیکی و ظواهر مثال لطمه خواهند دید. در جدول پایین خاصیت فیزیکی و مکانیکی سه گونه مختلف از فرآورده نایلون ۶۶ (شامل هموپلیمر، کوپلیمر و تقویتشده حیاتی الیاف شیشه) حیاتی یکدیگر مقایسه شدهاند. در مجاورت هوا رنگ نایلون ۶۶ در دمای ۱۳۰ مرتبه سانتیگراد زایل میشود و در دمای بالاتر به علت هیدرولیز تخریب میگردد. تحقیقات نشان میدهد قطعات نایلونی که در خارج از اتاق به ار گرفته میشوند، باید در برعلیه نور خورشید استوار و نگهداری شوند که در این رابطه باید از جاذب نور فرابنفش مناسب به جهت نایلونها در آمیزه قطعه به کارگیری کرد یا می توان این عمل را دارای افزودن دوده انجام داد، تا در دمای ساده تغییر‌و تحول قابل ملاحظهای در خاصیت و عملکرد آن ها در دارزمدت به وجود نیاید. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه دستکش عایق الکتریکی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر