توزیع 30 دستگاه لوازم خانگی بین خانواده های سیل زده سرچخان