همین ماده کاربردهای متعددی داراست که به طور تقریبی همه مربوط به خواص قلیایی آن میباشد لذا در اکثری از مواقعی که سود به کارگیری می شود، همین ماده به کار می رود. ژئوپلیمر وگسترش اجرایی آن سبب شد همین مقاله به مقایسه وبررسی میزان تاثیر محلول قلیایی بر دوران گیرش وعملکرد بتن ژئوپلیمری بپردازد. محلول پتاس مانند سود به شدت قلیایی می باشد البته بر مغایر سود، عاری از کلر می باشد لذا می اقتدار از آن به جهت خنثی سازی محلول ها و موادی که بایستی در عدم حضور کلر خنثی شوند استفاده کرد. این جور از مواد که در صنعت نیز از اهمیت و کاربرد بالایی برخوردارند و در ساختار خویش اصلی گروه هیدروکسیل((OHبوده که محلول های آن ها مهم خواص قلیایی و مزه تلخ بوده که می تواند اسید ها را خنثی و رنگلیتموس قرمز رنگ را به آبی تبدیل کند. انحلال در آب گرما تولید می کند، بنابراین وقتی که همین ماده به آب اضافه می شود، می تواند یک واکنش شدید تولید کند. یک عنصر اهمیت میباشد که در پروسه ایجاد صابون ساخت میشود. پتاسیم هیدروکسید میتواند به عنوان یک تهیه و تنظیم کنندهی PH در اکثری از صنعت های و فرایندهای تولید کابرد هیدروکسید پتاسیم فرمول داشته باشد . به کارگیری می شود. علاوه بر آن محلول پتاسیم به تیتر الکترولیت در باتری های قلیایی به فعالیت می رود. محلول قلیایی پتاس جهت دهی یونی بالایی را به جهت باتری آماده می نماید و به همین استدلال سبب ساز می شود که باتری های قلیایی از باتری های روی- کربن ارزان تر و از نظر عملکرد خوب تر باشند. به تیتر یک گشوده حاذق به خنثی سازی اسید ها امداد می کند. انحلال پتاس گرمازاست. همین ماده در تماس اساسی دست به راحتی آب شده، حساس چربی پوست واکنش دیتا و ساخت صابون می کند. دیوی ، فلز بدست آمده از الکترولیز را بدقت گزینه بررسی قرار بخشید و متوجه شد که وقتی حیاتی آب مخلوط میشود، شعله حاصل از واکنش ناشی از سوختن ، هیدروژن آزاد شده از آب است. همین محصول به باعث خورندگی بالایی که داراست در هنگام تماس اهمیت پوست و بافت های تن سبب سوختن آن ها میگردد، به صورتی که در شکل تماس حساس دیده میتواند منجر نابینایی گردد. گوارشی: منجر سوزش مری و معده، استفراغ و ترشح زیاد بزاق میشود.در این رخ دهن شخص را شستوشو داده، آب یا این که شیر خورنده شود به شخص و همینطور نباید وی را بدون چاره به استفراغ کنید.به پزشک معالج مراجعه شود. به وسیله الکترولیز کلرید پتاسیم (KCl) محلول در آب تولید می شود. در نسبت ثابت آب دارای جامد ونسبت اثبات مولی Sio/A1o اصلی ارتقاء غلظت مقاومت فشاری ارتقا می یابد ، همچنین استعمال از محلول سدیم هیدروکسید در مقایسه با محلول پتاسیم هیدروکسید ، تاثیر بهتری در ارتقا مقاومت فشاری داشت . پتاس در سنگهاي رسوبي آذرين، دگرگوني و به صورت محلول در آب درياها و شورابهها موجود است.

ایندکسر