در آغاز دور تا به دور ورق درب روزنه ذیل رشته کویل بی آلایش به صورت یکدست خم کاری می شود تا از استحکام بالاتری برخوردار گردد . اصلی توجه به شیاردار بودنِ درب همین دریچه دسترسی فن کویل باید در آغاز بهایجاد شیارهای گریلی بر روی درب دریچه دسترسی حرفه کویل مبادرت کرد.این شیارها در عرض های ۹ تا ۱۸ سانت در آکس یا این که کناره های طولی و یا این که عرضیِ درب دریچه دسترسی فن کویل ساخت میشود.با توجه به مقدار هوای برگشتی که دستگاه حرفه کویل نیاز دارااست محل و مقدار این شیارها میتواند دریچه مشاهده رشته کویل اصفهان متغیر باشد. در جواب به سوال مشتری ها راجع به این که گونه های رشته کویل چیست بایستی گفت که تقسیم بندی انواع رشته کویل ها براساس کارداران متفاوتی از قبیل مکان نصب، روش تامین هوای تازه و ساختار لوله کشی انجام می گیرد. برای استحکام بخش اعظم درب روزنه ذیل فن کویل و پرهیز از تاب خوردگی یا این که دفرمه شدن درب دریچه زیر رشته کویل بایستی در خطوط کناری درب دریچه زی رشته کویل یک کناره ی ۱ یا ۵/۱سانتی ساخت نمود تا درب درفچه زی فن کویل به رخ مستحکم و مقاوم بر بر روی روزنه ذیل فن کویل فعالیت نماید . قایل رنگ آمیزی می باشد.ورقِ قسمت داخلیِ درب روزنه حرفه کویل خطی عمدتاً مهم ضخامتِ یک میلیمتر می باشد اما درصورت بالا بودنِ سایز و بعدها روزنه حرفه کویل این ضخامت می تواند عمده شود.دریچه فن کویل خطی کله قندی از دو گونه کادر به میزان های ۳ و ۵ سانتی درست می شود. انواع روزنه حرفه کویل را با رنگ کوره ای الکترواستاتیک رنگ آمیزی کرده و به بازار ارائه می شود. جهت پوشش آخری این دریچه ها از رنگ های الکترو استاتیک کوره ای استفاده می شود. کارگزاشتن در ذیل حرفه کوئل ها به منظور دسترسی به فن کوئل و شیر آلات آن جهت تعمیرات و خدمت های زمان ای. علاوه بر آن قیمت و مقدار مصرف الکتریسیته انواع فن کویل یه دسته ای هست که پیاده سازی آن در ساختمان های متفاوت فراوان کاربردی و مقرون به صرفه است. ضخامت ورق دریچه تحت حرفه کویل ساده به طور عموم یک میلیمتر است اما در صورتی که بعدها روزنه پایین رشته کویل بزرگتر از حد معمول باشد میتوان از ورق ضخیمتر هم استعمال کرد .

ایندکسر