احتمالا برای همهی ما که ورزش برایمان حساس جمله «یکسری حرکت و عمل برای تضمین سلامتی» مفهوم میشود، این روز ها فوتبال مفهوم دیگری بدهد؛ بههرحال فوتبالی که همین ایام بازی میشود، پولهایی که بهواسطهی آن جابهجا میشود و کلی اتفاقات غیرورزشی دیگر، آن را از یک ورزش، به یک صنعت تبدیل کرده است. در صورتی که این را می دانستیم زمانی می دیدیم در فلان مملکت توسعه نیافته یا این که در اکنون گسترش بین دانش کده و سیاست و اقتصاد و صنعت هیچ تناسبی وجود ندارد، به فکر فرو می رفتیم که بدانیم این بی تعادلی و عدم تناسب از کجاست و چنانچه تداوم یابد چه دلایل و ایراداتی از آن ناشی می شود البته می بینیم و می دانیم که تا کنون نپرسیده ایم و همین بدان معنا میباشد که ما هنوز به تاریخ و تعادل آن چنانکه بایستی نیندیشیده ایم و بی تعادلی هنوز به صورت مورد قضیه در نیامده است. همین بی تعادلی در دنیا گسترش نیافته و در درحال حاضر توسعه و گسترش که تجدد را اقتباس کرده هست و میکند، یک دستور قهری و طبیعی است. اینها از بیرون و مطابق یک برنامه با نیز هماهنگ نشده اند بلکه از یک سرچشمه آب میخورند و اصول مشترکی آن‌ها را رویه میبرد. چون بازیکنان تمامی حرفه ای هستند کسانی نیز که هر هفته در وقت و ساعت معین می بایست به ورزشگاه بروند یا از برگه تلویزیون مسابقه فوتبال را مشاهده کنند، اوقات عمل خویش را با برنامه فوتبال تطبیق می دهند و مثلاً در صورتی که کسی در جمهوری اسلامی ایران یا این که در هند و ژاپن و چین بخواهد مسابقات تیم های اروپایی را مشاهده کند، باید از خواب شب صرفنظر نماید پس او نه صرفا وقت مسابقه را تعیین نمی کند، بلکه وقت زندگی خود را اساسی آن مقدار می کند. یک عدد از مهمترین دیتاها مورد نیاز علاقندان و هواداران فوتبال، نتیجه ها زنده و برنامه مسابقات هر روز می باشد. بدین ترتیب رأی، فوتبال کارگشای جهانی هست که دربین صلح و دوستی و پیکار و آزادی و قهر و دوستی و کین توزی بسر می برد و تمنی داراست که به مدد فرهنگ و تمدن از همین وضع بیرون شود. در این اوضاع چه بسا قدرت سیاست هم وسوسه می‌گردد که دامنه قهر و غلبه خویش را توسعه دهد و نظم جامعه و تمدن را دستکاری کند. در انتها تاریخ تجدد نیز بعید وجود ندارد که در دنیا گسترش یافته بحرانهائی ظهور کند و پیوندها سست شود و تعاضد و هماهنگی در بین شئون سستی گیرد و همین سستی در ادراک و شعور نیز اثر بگذارد. درصورتیکه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم اخبار فوتبال در اروپا لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر