ساعت کاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر شهرستان های استان همانند گذشته ادامه دارد