شیر فشار شکن هیدرولیک وظیفه تهیه جریان سیال در یک سیستم هیدرولیک را دارد. شیر فشار شکن برای کنترل و تنظیم فشار سیالات بکار برده می شود که هم از اتلاف آب دوری می شود و هم باعث ایمنی کانال می شود. نیز چنین شیر های فشار شکن از حیث سیال کاری به دو سته هیدرولیکی و پنوماتیک تقسیم می شوند . عدم وجود بسته بندی ساقه ، نشتی خارجی و نیز چنین مبداء اصطکاک بالا را حذف شیر فشار شکن یوشی تاکه می کند. بدین ترتیب برای عدم حادثه مشکلات غیر قابل انتظار در فشارهای کاهش که حجم ارتقاء می یابد، لطفا از لوله خروجی بزرگتری به کارگیری کنید. ارتفاع قدمت بالا، استحکام و مقاومت در برابر عوامل محیطی، از دیگر مزیت های قابل دقت شیر فشارشکن قلمداد می گردد. کاهش فشار بخار تا یک حد مشخصی به وسیله شیر فشار شکن رخ می گیرد. این شیر را به هر دو شکل افقی و عمودي ( بهتر میباشد غیر از وارونه) طبق رخ زیر می اقتدار کارگزاشتن کرد. یکی از ازاساسی ترین قطعات کارواش است؛شیرفشارشکن ازفشاربیش ازحدبه کارواش دوری میکندومانع ترکیدن کارواش میشودوفشارکارواش راتنظیم میکند؛اگرشیرفشارشکن کارواش فعالیت نکندباعث می شودپمپ کارواش ازقسمت پیچ بترکدوپیچ آن به سمت بالاپرت شود. 4- شیر انقطاع و وصلی بالا دستی جریان را بسته و فشار خروجی مطلوب را اهمیت پیچاندن پیچ فنر بالایی شیر فشار شکن طبق صورت (ساعتگرد براي ارتقا فشار خروجی و پاد ساعتگرد جهت کمتر فشار خروجی) تهیه کنید. تنظیم فشار پیستونی: تهیه فشار پیستونی همانطور که از نامش پیداست اهمیت یک پیستون برای کارکرد شیر است. شیرفشارشکن آریا، به طور پیش فرض، بر بر روی فشار خروجی 3Bar تهیه و تنظیم شده است. این شیر به علت داشتن قطعات جانبی مانند عملگر، پوزیشنر و کنترلر افت فشار زیادی را ساخت می کند. در زمان کارگزاشتن یک شیر فشار شکن نزدیک به یک بویلر، ارتقاء دماي سیال سبب افزایش فشار در خروجی شیر فشارشکن میگردد. در اینجا اکثر به تحلیل وب وبسایت روش تهیه شیر فشار شکن.

ایندکسر