مردان همجنس گرا راز سکس عالی را با لباس بن تن می دانند

لاهز در جریان مصاحبه اصلی نصر، تعمداً آیهای از قرآن به جهت وی خواند که دریابد در رخ تسلیم شدن، کشته خواهد شد؛ بنابراین، نصر به واقعه یارانش تصمیم به فرار گرفتند و حیاتی سرعت از مرو بیرون شدند و به سمت سرخس حرکت کردند؛ چنانکه ابومسلم نیز در تعقیب آنان بازماند. نقل شده که فتح مرو چنان مهم شتاب انجام شد که نصر و یاران نزدیکش اقتدار تصمیمگیری به جهت هرگونه اقدامی را از دست دیتا بودند. او ابو اسحاق، یک عدد از پشتیبانان را برای روبرو شدن اساسی خلیفه فرستاد. سنباد به جهت همراه ساختن همین فرقههای مختلف مذهبی از ترفندهای مذهبی به کارگیری میکرد و بهطور مثال داستانی را نقل میکرد مبنی بر همین که زیرا منصور آهنگ کشتن ابومسلم نمود، ابومسلم اهمیت قرائت نام پروردگار، به کبوتری مبدل شد و از بارگاه خلیفه به کوهی در ری سفر کرد و هم اکنون در کنار مزدک جای گرفتهاست تا در روزگار موعود از مخفیگاه خویش بیرون شود. محمد مرتضوی، پژوهشگر شیعه، بیان می کند بهگمان مأمون، پذیرش ولایتعهدیِ حکومتش بوسیله علی بن موسی، بهترین ادله برای مشروعیتِ همین حکومت میبود. منابع شیعه استدلال بیماری علی بن موسی را مسمومیت بر اثر زهر دانستهاند. ابومسلم که داشت در مورد تلاشهایش به جهت بر تخت نشاندن عباسیان سخن میگفت، منصور دستانش را به نیز زد، قاتلان سررسیده و ابومسلم را کشتند. بیهم دائو بیان می کند پیشتر رنگ سبز بهعنوان نشانهٔ علویان شناخته نمیشد، ولی بهتدریج چنین القا شد که این رنگ، بخش اعظم بهعنوان آدرس به جهت ابراز اهمیتِ صلح و آشتی فی مابین عباسیان و علویان درنظر بوده تا نشانهای از تسلیم شدنِ عباسیان و ادعاهای علویان. ابومسلم نیز فرمان دستگیری بهآفرید را صادر کرد و هر چند وی آن‌گاه از دستگیری، آئین اسلام را پذیرفت و جامه سیاه نیز پوشید، اما به امر ابومسلم به قتل رسید. اما با نامههای بعدی ابراهیم امام، به سر گروهی ابومسلم گردن نهاد. ولی ابومسلم فرمان بخشید تا او را بازداشت و در غایت اعدام کنند، چرا که وی متمایل به عباسیان نبود. اتهام سلیمان، تمایل وی به خلافت خاندانی از علویان و مکر به خاندان عباسی عنوان شدهاست؛ اما به لحاظ میرسد علت حساس صدور امر قتل این بود که ابومسلم میخواست توان خویش را به ولیعهد عباسی ابراز کند. برخی، استدلال اصلی مبادرت ابومسلم به قتل داعیان عباسی را، سیاستورزی وی میدانند و معتقدند که این داعیان، در روزگاری که ابومسلم به تیتر برده در سرویس خانوادههای عربی بودهاست، وی را میشناختهاند و لذا نگرش تحقیرآمیزی نسبت به وی داشتهاند؛ بهطوریکه محبوبیت و شکوه ابومسلم در خراسان مانع خدشهدار شدن دارای او نزد این داعیان کهنهکار نمیشدهاست. لاهز بن قریظ تمیمی یکی از از داعیان عباسی در خراسان و از یاران همپا ابومسلم در فتح مرو لباس بن بدن فصل 1 نصیب 3 بود. منصور همچنین پنج مرد برای انجام قتل او تعیین کرده بود. به جهت این‌که کارهایش را در نظر مردمان موجه جلوه دهد، خطبهای خواند و در آن گفت هر کس که بیعت خویش با خلیفه را بشکند، سزاوار مرگ است، همچون ابومسلم.

حتما بخوانید:
9 نکات بسیار مفید برای بهبود لباس سگهای نگهبان