مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

رانندگی اصلی هر جور تاکسی علاوه بر گواهینامهی رانندگی (اعم از پایه ۱ یا ۲) مستلزم داشتن کارت منحصر به فرد رانندگی آژانس می باشد که از طرف هدایت و رانندگی صادر میشود. شهربانی پس از احراز درستی ادعای درخواستکننده مهم اخذ مدارک لازم، المثنی صادر و به وی تسلیم خواهد نمود . در همین شرایط شخص حیاتی پرداخت پولی که به واسطه تخفیف از حق بیمهاش کسر شده بود الحاقیهای اخذ می‌کند که از دربین رفتن تخفیف عدم ضرر وی در آن درج شده است. امروزه به کار گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در هوشمندسازی شهرها و پلیس بسیار حائزاهمیت است. آزمایش از داوطلبان نامبرده در بندهای ۵ و ۶ بایستی منحصراً در پایتخت و به وسیله سه نفر سروان متبحر فنی آزمایش رانندگی اهمیت وسیلهی نقلیه منحصر انجام گیرد. شهربانی می تواند هنگام تمدید یا این که تعویض گواهینامه از متقاضی آزمایش طبی مجددی به فعالیت آورد. دارندهی آن ملزم می باشد که کاسه یک ماه پس از انتها مدت مقرر برای تمدید مدت دارای یا این که بده بستان آن به گواهینامه همارز به شهربانی مراجعه نماید. هر گاه افرادی که مدت دارای گواهینامه آن ها منقضی شده قبل از اخطار مأمورین برای تمدید یا تعویض آن به شهربانی مراجعه کنند از پرداخت جریمه معاف خواهند بود. ماده ۲۷ الف: هرگاه در خواست کننده به تصدیق آزمایش کنندگان در همه آزمایشها چیره شود مدرک طومار آیتم تمنا پس از دریافت مدارک مقرر به نام او صادر و تسلیم میگردد. هرگاه خواهش کننده گواهینامه رانندگی در آزمایشهای مربوط غالب گردد گواهینامه رانندگی پس از بازدید مدارک ضروری صادر و باو تسلیم خواهد شد. دوربین هدایت رانندگی عموما در نقاط لبریز ازدحام شهر از گزاره آزادراه ها، بزرگراه ها و شریان های با شهر قرار دیتا می شوند و تصاویر را به صورت زنده در اختیار رسانه ها از پاراگراف رادیو و تلویزیون قرار می دهند. هنگامی که قصد دارید از یک وسیله نقلیه طویل که آرام حرکت می نماید در یک جاده به هم ریخته سبقت بگیرید چه عمل می بایست انجام دهید؟ آزمون آزمون رانندگی مثل یک شبیهساز امتحان آئین نامه رانندگی فعالیت می نماید و آزمونی را برگزار کرده که شامل مثال سوالاتی می باشد امتحان آخری دین نامه رانندگی بوده که شما به عنوان شرکت کننده در امتحان باید در روزگار معلوم به این سوالات جواب دهید. به این ترتیب به محض صدور رای یا اطمینان از مبلغ قابل پرداخت صورت وضعیت تخلفات، مبادرت به تسویه اینترنتی کنید تا جریمه دیرکرد برای آزمون آیین طومار چه مدارکی اضطراری است شامل شما نشود. ثبت گواهی اتومبیل لازم شد رئیس کل محل کار آنالیز بر اجرای اوراق قانونی سازمان تصویب اوراق و املاک: حساس اعتنا به تازه ترین رای و تصمیم شورای خوب ثبت، مالکان خودرو مکلف میباشند مدرک ماشین را در دفاتر اوراق قانونی ازمون ایین طومار جدید۹۹ ثبت کنند.

حتما بخوانید:
دانلود فیلم قرارمون پارک شهر