کودکان مدام به دنبال بازی کردن میباشند و والدین آن ها هم به هیچ عنوان نباید مجال بازی اهمیت اشکال اسباب بازی را از آنها دریغ کنند؛ چرا که به جهت پرورش یک کودک عامل ها متعددی تأثیرگذار خواهد بود که یکی از از مهمترین آن‌ها به کارگیری از گونه های وسایل بازی هست که کودکان حیاتی توجه به علایق و هوشمندیشان جور دلخواه را انتخاب میکنند. عسکریان: در سن کودکی مواقعی که در بچهها چشم می گردد تقلید از همسالان خویش است، پس والدین می بایست خیلی دقت داشته باشند به ویژگیهای همبازی که فرزندشان دارد و زیرا بچه در همین سن فقط بازدید میکندو الگوهای مشاهدهای در این سن اکتیو و فعال است؛ بسیار اهمیت میباشد والدین در تعیین همبازیها توجه داشته باشند که آنها از رفتارهای صحیح و سالم برخوردار باشند و می بایست به تنوع همبازی اعتنا داشته باشند و صرفا یک چارچوب ویژه و محدودیت برای آن قائل نباشند؛ زیرا سبب به ضربههای فرایندی در برقراری تعاملات اجتماعی میشود. رستمی: پایههای اساسی یک کودک خلاق انرژی، هوش و منظم بودن است، در هر مقام سنی و اصلی هر توانمندی هوشی می توان خلاقیت را دستهبندی کرد و اصلی دقت به توانمندی طفل حوزه را آماده کرد. به ازای هر یک ساعت بازی در فضای مجازی سه ساعت ذهن بچهها مشغول میباشد و بازدهی هوشی آن ها را زیر میآورد و این به جهت خلاقیت سم می باشد و بچهها از لحاظ جسمی صدمه میبینند زیرا در سن رشد میباشند و باید تحرک و بازیهای حرکتی داشته باشند. عسکریان: وجود همبازی سبب می‌گردد کودک مشغول فعالیتهای خلاقانه شود، کنجکاوی و سوال کردن برایش پیش میآید و همبازی همین ویژگیها را در بچه خلاق رشد میدهد. بازی به کودک اجازه میدهد که در زمینههای حسی – حرکتی به کشفهایی برسد. هم اکنون اجازه بدهید بعد ها متعدد تأثیر در لحاظ گرفتن اسباب بازی به جهت کودکان را در چگونگی پرورش و نمو آن ها گزینه باز‌نگری قرار دهیم. کودکان می بایست از نظر عاطفی احساس امنیت کنند. رستمی: تا حدودی می تواند ولی بهترین وضعیت این می باشد که کودکان اصلی همسالان خود در یک محیطی که بازیها و لوازم بازیهای مطلوب وجود داراست بازی کنند. با همین حساب، امنیت خل وچل و دقت به نیازهای کودکی حوزه رشد شخصیت وی را حاصل می کنند. سه سبک فرزندپروری در مورد بچهها اعمال میشود؛ سبک مستبدانه، سبک مقتدرانه و سبک سهل گیر، در همین سه سبک حرف نخستین را سبک فرزند پروری مقتدرانه میزند، که بستری را مهیا می‌کند که کودکان در محیط خانواده انضباط و روش ابراز محبت را یاد بگیرند و در کنار آن خلاقیتشان را پرورش دهند. شهادت کودکان و نوجوانان سبب ساز سوق دهی گنه کاران میشود؛ زیرا عاطفه ها آنها را برمی انگیزد و آن‌ها را متأثر میسازد و اشکشان را اعصاب میکند. در بازی کردن تجربههای زیادی برای کودکان پنهان است که هر کدام از آنها؛ چه برد و چه ناکامی میتواند روح و روان طفل را پرورش دیتا تا به‌این ترتیب آمادگی حضور آن‌ها در اجتماع به جهت برخورد اساسی مسائل متعدد آماده شود. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وبسایت نقش کودکی یونس درسریال پس از باران.

ایندکسر