هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت سازنده بایستی مهم توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست با دقت به موضوعاتی چون ارتقاء اقتدار هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی است که برای ارتقاء عجله و توان ماشین گزینه استفاده قرار می گیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ کنید همین آیتم یکی از موردها واجب میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که تراز آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استعمال شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده میشود و به همین عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن اتفاق میافتد. درصورتیکه بخواهیم در رابطه اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب تولید و طراحی این قطعه را میتوان یک عمل سخت و تهیدست به علم منحصر در لحاظ گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در هنگامی که بها اتومبیل بالا می رود و افراد بضاعت و توان خرید یک خودرو پرقدرت و با کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری میکنند که کارگزاشتن همین قطعه سبب ساز بروز ویژگیهای مختلفی در ماشین هم میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، با سرعت و کارایی بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه دارای طراحی و ایجاد این قطعه اصلی دارد، روزگار و هزینهای هست که شما می بایست برای آن در نظر بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین برهان اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. همین دو قطعه از حیث محصول و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حیاتی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج میگردند و پروسهی انجام این حادثه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، دوچندان سریع و آسانتر هست و این مورد قضیه خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط دارای هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.

ایندکسر